Credite persoane fizice

Banca Cooperatista Flamura Ploiesti va ofera urmatoarele tipuri de credite in conditii deosebit de avantajoase :

CREDITE DE CONSUM pentru satisfacerea nevoilor personale sau ale familiei solicitantului, a c?ror destina?ie poate fi:

- nevoi personale nenominalizate, în limita a 12 câ?tiguri nete ori pensii nete lunare ale solicitantului ori, dup? caz, alefamiliei acestuia;
- achizi?ionarea de bunuri, altele decât cele prev?zute la "investi?ii imobiliare";
- dezvoltarea produc?iei agncoleîn gospod?riile proprii,
- comercializarea produselor ob?inute din produc?ia agricol? in gospod?riile proprii;
- activit??i de turism ?i agroturism;
- activit??i de prest?ri servicii din diversedomenii, pentru persoane fizice autorizate;
- pentru evenimente deosebite (vacan??, c?l?torii, plata unor forme de ?colarizare, participare la conferin?e ?i simpozioane, c?s?torie, botez, accidente grave, calamit??i naturale etc.)
- pentru tratamente medicale;
- pentru deces

CREDITE DE REFINAN?ARE se acord? persoanelor fizice, în scopul acoperirii unui alt credit contractat anterior în condi?ii de creditare inferioare celui de refinan?are, precum ?i clien?ilor care mai au de rambursat dintr-un credit angajat ?i doresc o sum? mai mare, din care s?-?i achite debitul ?i s? r?mân? ?i cu o parte din creditul acordat.


CONDI?II GENERALE

Pentru a putea beneficia de credite, clientii- persoane fizice sau juridice  trebuie s? depuna la Banca cooperatista Flamura Ploiesti, o suma de bani, reprezentand partile sociale ale c?rui cuantum se stabile?te prin actul constitutiv. Acest fond are caracter de întrajutorare ?i reprezint? o surs? definan?are.  Creditele acordate de c?tre Banca cooperatista Flamura Ploiesti se ramburseaz? împreun? cu dobânzile aferente in rate, la termenele fixate prin contract, stabilite prin negociere cu beneficiarul de credit, în raport de valoarea creditului, evolu?ia veniturilor acestuia ?i în limita termenelor maxime prev?zute în normele de creditare emise de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP- Forul tutelar.
Nivelurile dobânzilor anuale la creditele acordate se aprob? de c?tre Consiliul de Administra?ie al bancii , în limitele prev?zute de circularele transmise de Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP ?i sunt unice pentru fiecare plafon de credit, pentru to?i clien?ii b?ncii .

COMISIOANE
Banca cooperatista Flamura Ploiesti percepe la acordarea creditelor, comisioane care s? acopere din cheltuielile gestion?rii riscului de credit, precum ?i din cheltuielile de administrare ?i eviden?a creditului. Nivelul acestor comisioane este stabilit de c?tre Consiliul de Administra?ie încadrandu-se în limitele comunicate prin circularele Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Comision 0 la plata creditului din contul curent respectiv administrarea contului curent.