Newsletter

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 20.04.2017, ora 10.00, la sediul social din str.Lupeni nr.7-9, bl.M5-M5A, parter, Prahova,  cu următoarea

ORDINE DE  ZI :

 

1.Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2016;

2.Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2016 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

3.Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016, a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5.Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar încheiat cu Soc.Exconev S.R.L.;

6.Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2017;

7.Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie;

8.Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

9.Aprobarea programului de investiţii pe anul 2017 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

10.Aprobarea modificărilor Actului constitutiv, sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a modificării actului constitutiv-cadru al reţelei CREDITCOOP de către BNR,conform dispozițiilor legale în vigoare, după cum urmează:

1.La articolul 2, alineatele (4) şi (5)se abrogă.

2.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(2) Banca cooperatistă este instituţie de credit, constituită ca asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică, avere, condiţie socială, rasă sau sex, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a căror activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori şi acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii.

3.La articolul 52 alineatul (5)se modifică şi va avea următotul cuprins:

(5) Preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul  băncii cooperatiste. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate fi exercitat în cazuri bine justificate.

4.La articolul 57, teza a doua a alineatului (6)se abrogă.

5.La articolul 691, alineatul (1) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(1)Persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune banca cooperatistă unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii cooperatiste şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase.

6.La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Banca cooperatistă care are statut de intreprindere socială va repartiza profitul net astfel:

-65% pentru rezerve statutare, respectiv pentru acoperirea pierderilor specifice obiectului de activitate;

-25% pentru scop social, respectiv pentru constituirea rezervei de întrajutorare.

7.Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Banca cooperatistă va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, în conformitate cu prevederile legale în materie.

8.La articolul 97, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2)În cazul băncii cooperatiste care are statut de intreprindere socială, aceasta se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe intreprinderi sociale care funcţionează ca şi cooperativă de credit.

9.La articolul 100, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2)În cadrul cooperativei de credit care are statut de intreprindere socială, se aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurându-se niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată se vor semna de către președintele Consiliului de Administrație.

11.Desemnarea ca orice membru al Consiliului de Administraţie să efectueze formalitățile legale impuse pentru înregistrarea,menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generala la Registrul Comerțului, și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega altei persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

12.Desemnarea unui reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala a Băncii Centrale Cooperatiste  CREDITCOOP;

13. Alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale a membrilor cooperatori.

14. Adoptarea Hotărârii Adunării generale.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția  membrilor cooperatori la sediul unității, de la data convocării adunarii generale.

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, a doua Adunare Generală a membrilor cooperatori se va întruni în ziua de 21.04.2017, la aceeași ora și în aceeași locație

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHINESCU VIRGIL

 

 

CONVOCARE 15.04.2014

Adunarea Generala a membrilor cooperatori

 

Potrivit dispozitiilor OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv- cadru al retelei CREDITCOOP  2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 15.04.2014, ora 10.00, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7- 9,bl.M5- M5A, parter;

In situatia nendeplinirii conditiilor pentru a fi statutara Adunarea Generala va avea loc pe data de 16.04.2014 ora 10.00 la sediul bancii, la aceeasi adresa.

 

 

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2013;

2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2013 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti pe anul 2013, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum si fixarea dividendului;

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti;

7. Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu S.C Exconev SRL;

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014;

9. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti si/sau a sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP, daca este cazul;

10. Luarea la cunostinta privind retragerea aprobarii acordate domnului Voicu Nicolae din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, de catre Banca Nationala a Romaniei, conform Hotararii nr.13 din 17.09.2013 emisa de Banca Nationala a Romaniei.

11.Desemnarea Directorului general adjunct, pentru participarea la Adunarea Generala a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

12. Aprobarea programului de investitii pe anul 2014 si a surselor de finantare ale acestuia;

13.Diverse

14. Adoptarea Hotararii Adunarii generale.

Lista cuprizand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti.

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL BANCII COOPERATISTE FLAMURA PLOIESTI

IVAN MARIOARA

 

 

 

CONVOCARE


Potrivit dispozitiilor OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv  cadru al retelei CREDITCOOP in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori in data de 23.01. 2014, ora 10.00, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7- 9,bl.M5- M5A, parter;

In situatia neindeplinirii conditiilor pentru a fi statutara Adunarea Generala Extraordinara va avea loc la data de 24.01.2014 ora 10.00 la sediul bancii, la aceeasi adresa. t

 

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea fuziunii Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, in calitate de unitate absorbanta, cu Banca Cooperatista Muscelul Campina, in calitate de unitate absorbita.

2. Aprobarea proiectului de fuziune.

3. Renuntarea la desemnarea unui expert persoana fizica sau juridica, cu privire la examinarea proiectului de fuziune, conform prevederilor art.243 indice 3 alin.(5) din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4.Delegarea Directorului General Adjunct pentru semnarea proiectului de fuziune .

5. Imputernicirea consilierului juridic pentru depunerea proiectului de fuziune la Registrul Comertului.

5. Adoptarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare.

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL BANCII COOPERATISTE FLAMURA PLOIESTI

IVAN MARIOARA

 

 

Adunarea Generala Anuala 2011

 

CONVOCARE

Potrivit dispozitiilor OUG99/2006 privind instituaiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv  cadru al retelei CREDITCOOP- 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Banca Cooperatista Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 01.04.2011, ora 12.00, la sediul bancii din Ploiesti str. Lupeni nr.7- 9, bl. M5- M5A, parter;

In situatia neindeplinirii conditiilor pentru a fi statutara Adunarea Generala va avea loc la data de 04 .04.2011 ora 10.00 la sediul bancii, la aceeasi adresa.

 

ORDINEA DE  ZI:

 

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2010;

2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2010 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului deprofit si pierderi;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Flamura pe anul 2010, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum si fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Alegerea unui membru in Consiliului de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti ca urmare a demisiei unui alt membru din Consiliu de Administratie;

6. Numirea sau demiterea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar sau prelungirea acestuia;

7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011;a

8. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

9.Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura si/sau a sediilor secundare alea cesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP, daca este cazul;

10. Aprobarea modificarilor Actului constitutiv;

11.Adoptarea Hotararii Adunarii Generale:

12.Desemnarea Directorului general, pentru participarea la Adunarea Generala a BaNCII CENTRALE COOPERATISTE CREDITCOOP.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VOICU NICOLAE