Bine ati venit pe site-ul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti

Banca Cooperatista FLAMURA Ploiesti ofera numerosilor sai clienti, persoane fizice sau juridice, toata gama de produse si servicii financiar-bancare, respectiv acorda credite in conditii extrem de avantajoase, deschideri de conturi curente, depozite bancare, transfer Western Union, constituirea de depozite cu dobanda atractiva (cuprinsa intre 4.00%- 4.30%, pe termen de 1, 3, 6, 9, 12, 24 luni). Totodata, banca efectueaza incasarea facturilor la utilitati (Electrica, Distrigaz Sud, Orange, Cosmote, Romtelecom, APIA), servicii de consultanta financiar- bancara.

Poate fi membru cooperator orice persoana fizica sau juridica care isi are domiciliul sau resedinta in raza teritoriala de operare a Bancii cooperatiste Flamura Ploiesti sau a punctelor de lucru si care a subscris si varsat la capitalul social al acesteia cel putin numarul de parti sociale stabilite prin actul constitutiv.

Va multumim si va asteptam .

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 07.04.2016, ora 10.00, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7-9,bl.M5- M5A, parter, cu urmatoarea

 

ORDINE  DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2015;

2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2015 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;

3. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti pe anul 2015, a modului de repartizare a profitului, precum si fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu S.C Exconev S.R.L.;

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016;

7. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;

8. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti si/sau a sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;

9. Aprobarea programului de investitii pe anul 2016 si a surselor de finantare ale acestuia;

10. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administratie sa efectueze formalitatile legale ce se impun pentru inregistrarea, mentionarea sau publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala la registrul comertului, precum si acordarea pentru acestia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

11. Desemnarea unui reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala a Bancii Centrale Cooperatistea CREDITCOOP.

12. Adoptarea Hotararii Adunarii generale.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare, a doua adunare generala se va intruni in ziua de 08 aprilie 2016, la aceeasi ora si in aceeasi locatie

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

GHINESCU VIRGIL

-postat la 07.03.2016

 

 

 

CONVOCARE

 

Potrivit dispozitiilor OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului , aprobata si modificata prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv cadru al retelei CREDITCOOP  2007,cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 14.04.2015, ora 10.00, la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7 - 9,bl.M5 - M5A, parter.

In situatia in care Adunarea Generala nu s-ar putea tine din cauza neindeplinirii conditiilor legale si statutare, aceasta va avea loc pe data de 15.04.2015 ora 10.00 la sediul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, str.Lupeni nr.7 - 9,bl.M5- M5A, parter;

 

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2014, de Banca Cooperatista Flamura Ploiesti;

2. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2014, de Banca Cooperatista Muscelul Campina;

3. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2014 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, la Banca Cooperatista Flamura Ploiesti;

4. Raportul auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2014 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, la Banca Cooperatista Muscelul Campina;

5. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti pe anul 2014, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum si fixarea dividendului;

6. Aprobarea situatiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Muscelul Campina pe anul 2014, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum si fixarea dividendului;

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

8. Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar incheiat cu S.C Exconev S.R.L.;

9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015;

10. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti

11. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai Bancii Cooperatiste Muscelul Campina;

12. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti si/sau a sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;

13. Aprobarea modificarii actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) in orice forma de publicitate, in toate informarile si/sau documentele precontractuale, in contractele si corespondenta referitoare la depozite, astfel cum acestea din urma sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organizatiile cooperatiste de credit sunt obligate sa mentioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscuta la care participa casa centrala din cadrul retelei cooperatiste de credit.

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile in cazul informarilor, documentelor precontractuale, contractelor si corespondentei adresate deponentilor negarantati.

2. La articolul 11 alineatul (1) litera a), punctul 1 se abroga.

3. La articolul 14, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatul (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

(8) Cererile de restituire totala a partilor sociale se supun aprobarii consiliului de administratie al bancii cooperatiste, care luand in considerare situatia financiara a acesteia, poate refuza solicitarile primite sau poate limita valoarea partilor sociale ce urmeaza a fi restituita.

(9) Prin limitare, se va intelege stabilirea unui plafon maxim al valorii partilor sociale care pot fi restituite intr-o anumita perioada de timp si incadrarea bancii cooperatiste in acest plafon.

4. La articolul 29, teza principala se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.29 Adunarea generala deleaga Consiliului de administratie al bancii cooperatiste exercitiul urmatoarelor atributii ale sale:

5. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 59 (1) Membrii consiliului de administratie trebuie sa dispuna in orice moment de o buna reputatie, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvata naturii, extinderii si complexitatii activitatii institutiei de credit si responsabilitatilor incredintate si trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase. Componenta respectivelor organe ale institutiei de credit trebuie sa reflecte in ansamblu o gama suficient de larga de experiente profesionale relevante.

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa dispuna, la nivel colectiv, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvate pentru a fi in masura sa inteleaga activitatile desfasurate de institutia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, si sa se pronunte in deplina cunostinta de cauza cu privire la toate aspectele asupra carora trebuie sa decida potrivit competentelor lor.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa isi exercite responsabilitatile cu onestitate, integritate si obiectivitate pentru a putea evalua si pune in discutie in mod eficient deciziile luate de catre directori, atunci cand este necesar, si pentru a controla si monitoriza in mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.

(4) Membrii consiliului de administratie trebuie sa exercite efectiv responsabilitatile de administrare ce le revin si sa aloce timp suficient pentru indeplinirea acestor atributii.

6. La articolul 61, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins, iar alineatul (4) se abroga:

(3) Prevederile art. 59 alin. (1), (2) si (4) se aplica in acesleasi conditii directorilor ca si administratorilor.

7. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 81 (1) Banca cooperatista repartizeaza anual 25% din profitul contabil determinat dupa deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de intrajutorare, destinata asigurarii unei desfasurari optime si in conditii prudentiale solide a operatiunilor cu membrii cooperatori.

14. Aprobarea programului de investitii pe anul 2015 si a surselor de finantare ale acestuia;

15. Desemnarea Directorului general, pentru participarea la Adunarea Generala a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

16. Diverse;

17. Adoptarea Hotararii Adunarii generale.

 

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL BANCII COOPERATISTE FLAMURA PLOIESTI

IVAN MARIOARA