Bine ati venit pe site-ul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti

Banca Cooperatista FLAMURA Ploiesti ofera numerosilor sai clienti, persoane fizice sau juridice, toata gama de produse si servicii financiar-bancare, respectiv acorda credite in conditii extrem de avantajoase, deschideri de conturi curente, depozite bancare, transfer Western Union, constituirea de depozite cu dobanda foarte atractiva. Totodata, banca efectueaza incasarea facturilor la utilitati (Electrica, Distrigaz Sud, Orange, Cosmote, Romtelecom, APIA), servicii de consultanta financiar- bancara.

Poate fi membru cooperator orice persoana fizica sau juridica care isi are domiciliul sau resedinta in raza teritoriala de operare a Bancii cooperatiste Flamura Ploiesti sau a punctelor de lucru si care a subscris si varsat la capitalul social al acesteia cel putin numarul de parti sociale stabilite prin actul constitutiv.

Va multumim si va asteptam .

 

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 12 aprilie 2018, ora 10.00, la sediul social din str.Lupeni nr.7-9, bl.M5-M5A, parter, cu următoarea

 

ORDINE  DE  ZI:

 

1.Raportul consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2017;

2.Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2017 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;

3.Aprobarea situaţiilor financiare ale Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti pe anul 2017, a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;

4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5.Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;

6.Alegerea membrilor consiliului de administraţie al Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti. Lista cuprinzând  informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, se află la dispoziţia membrilor cooperatori, la sediul băncii cooperatiste. Numirea noului administrator sau a noilor administratori se va face sub condiția aprobării prealabile a B.N.R., conform dispozițiilor legale în vigoare. Actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată se vor semna de către președintele Consiliului de Administrație.

7.Aprobarea privind prelungirea și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

8.Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2018;

9.Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

10.Aprobarea programului de investiţii pe anul 2018 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

11.Aprobarea modificărilor actului constitutiv după cum urmează:

1. Articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următotul cuprins:

”(1) Conducerea superioară a activităţii Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești este delegată de Consiliul de Administraţie la cel puţin doi directori, numind pe unul dintre ei director general și pe celălalt director general adjunct.”;

2. La articolul 62 punctul 3 se abrogă.

Actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată se vor semna de către președintele Consiliului de Administrație.

12.Desemnarea unui reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala a Băncii Centrale Cooperatiste  CREDITCOOP;

13.Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.

14.Adoptarea Hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția  membrilor cooperatori la sediul unității, de la data convocării adunarii generale.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, a doua adunare generala se va întruni în ziua de 13 aprilie 2018, la aceeași ora și în aceeași locație.


PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHINESCU VIRGIL